10.3.1 Criteria & indicatoren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen principes, criteria en indicatoren, welke een leidraad vormen voor het verantwoord gebruik van biomassa. Duurzaamheid gaat uit van een aantal principes. Om die principes te realiseren, moet aan bepaalde criteria worden voldoen. De criteria moeten eenvoudig, duidelijk, significant en controleerbaar zijn. Of een criterium wordt nageleefd, wordt nagegaan aan de hand van indicatoren. Pas wanneer kan worden aangetoond dat aan de verschillende indicatoren is tegemoet gekomen, kan een project als ‘duurzaam’ worden beoordeeld.

Wat de productie en inzet van biomassa betreft, is er momenteel nog geen consensus over de te hanteren duurzaamheidscriteria en -indicatoren. Het is immers niet makkelijk om een uniforme set van criteria en indicatoren op te stellen die toepasbaar is op alle biomassaprojecten/systemen. Wel zijn er heel wat initiatieven die elk hun eigen visie, achtergrond en motivatie een set van principes, criteria en indicatoren hebben opgesteld (zie J. van Dam et al. (2010) Overview certification initiatives).

Uit de reeds bestaande standaarden en (vrijwillige) certificeringsystemen werd onderstaande lijst van criteria en indicatoren opgemaakt als overzicht van belangrijke elementen waarmee de inzet van biomassa op zijn duurzaamheid kan worden afgetoetst. Afhankelijk van de specifieke toepassing zullen bepaalde criteria/indicatoren al dan niet (of meer of minder) relevant zijn.