Projectvoorstel Biobased Conversie Parken (BCP)

Dreigende olie- en grondstoffenschaarste zijn drijfveren voor de transitie naar een biogebaseerde economie. In deze visie worden regionale biomassareststromen dé aandrijfmotor van een duurzamer productiesysteem. Zowel in Vlaanderen als Nederland werd deze kans herkend, echter concrete implementaties blijven achterwege omwille van barrières zoals hoge investeringskosten, technologische onzekerheden, en maatschappelijke acceptatie.

Dit project heeft als doel de transitie naar een biogebaseerde economie die alle componenten van de biomassa zo goed mogelijk benut te faciliteren en zodoende bij te dragen aan duurzamere waardecreatie. Bij deze transitie staan biobased conversie parken (BCPs) centraal (zie figuur 1). Dit zijn combinaties van verwerkingstechnologieën, al dan niet zich bevindend op één centrale locatie, die biomassareststromen optimaal verwerken tot hoogwaardige producten, zoals eiwitten en vezels, en energie. Om dit doel te bereiken, worden de volgende projectdoelstellingen nagestreefd: (1) het opstarten van demonstratieprojecten en het begeleiden en stimuleren van ondernemers tot het implementeren van nieuwe bedrijfscases, (2) het identificeren van barrières, het aanbevelen van strategieën om barrières weg te nemen en het creëren van opportuniteiten, en (3) het opzetten van een methodologisch kader die de implementatie van concrete BCPs.

Figuur 1

Figuur 1: BCP concept

Het project is daarom opgebouwd uit volgende werkpakketten (zie figuur 2).

Figuur 2

Figuur 2: Overzicht werkpakketten

Binnen het project wordt het volgende stappenplan (zie figuur 3) gevolgd: (1) een gezamenlijke methodologie wordt opgesteld, (2) verschillende bedrijfscases worden geselecteerd die aansluiten bij de vijf verschillende thema’s, (3) de bedrijfscases worden geëvalueerd en richting gegeven via de gezamenlijke methodologie, (4) op het einde van het tweede projectjaar worden 2 bedrijfscases geselecteerd via onderstaande procedure voor het opzetten van concrete demonstratoren, (5) de demonstratoren worden opgezet en begeleid tijdens de tweede helft van het project, daarnaast worden bijkomende bedrijfscases geëvalueerd en wordt hieraan richting gegeven via de gezamenlijke methodologie en (6) tot slot wordt een synthese-instrument opgezet (zie WP6). Tijdens het proces wordt feedback gegeven voor de verfijning van de methodologie.

Figuur 2

Figuur 3: Stappenplan

Een volledige versie van het projectvoorstel1 kan u hier terugvinden.

 


1 Gelieve op te merken dat dit een projectvoorstel is dat slechts tot uitvoering kan komen mits INTERREG steun.

Bijlage(n):