11. Duurzame regio's

De rol van ECP in duurzame bedrijventerreinen en duurzame regionale ontwikkeling

Diverse ontwikkelingen op andere terreinen hebben een groot raakvlak en soms overlap met de doelen van het ECP concept. Energieconversie van biomassa kan daarbij een belangrijke rol spelen om die ontwikkeling te versterken of zelfs om het haalbaar te maken. Er vindt een wederzijdse vergroting van de mogelijkheden en economische onderbouwing plaats.

Leeswijzer

Allereerst wordt de rol van bioenergie in het kader van duurzame energiebronnen (cf. zon en wind) besproken. In paragraaf 11.1 worden de voordelen van energie-opwekking uit biomassa in vergelijking met andere duurzame bronnen zoals wind en zon toegelicht.

Daarna komt de toepassing van bio-energie in breder kader aan de orde. Zo komen de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen en de ervaringen daarmee in paragraaf 11.2 aan de orde.  Stimulerende voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen worden besproken.

Verder zal de paragraaf 11.3 aandacht schenken aan de essentiële rol van biomassa binnen een duurzame regionale ontwikkeling. Het Europese beleid is erop gericht om de low carbon economy (met lage broeikasgasuitstoot) te bevorderen en tegelijkertijd de economische groei te garanderen. Nationale overheden hebben die doelstelling overgenomen en op meerdere plaatsen zijn initiatieven ondernomen om te komen tot een duurzame regionale economie die energie- en grondstofefficiënt is. Regionale grondstoffen en zeker biomassa spelen een doorslaggevende rol als hefboom voor duurzame regionale ontwikkeling.