f. Duurzaamheid

Zie ook thema duurzaamheid

 • Broeikasgasbesparing
  Duurzaamheidsanalyses hebben aangetoond dat in alle ECP cases er een aanzienlijke (meer dan 90%) besparing in broeikasgassen is ten opzichte van een fossiele referentiesituatie. Deze grote broeikasgassenbesparing wordt gerealiseerd door het benutten van residuen - er is geen energie of bemesting benodigd voor cultivatie - en omdat de voor productie benodigde elektriciteit en warmte zo veel mogelijk binnen het ECP zelf worden opgewekt, wat de fossiele energie-input tot een minimum beperkt. De geproduceerde energie en brandstoffen voldoen dan ruimschoots aan de duurzaamheidsvoorwaarden opgelegd door Europa.
   
 • Resource efficiency
  Daarnaast is efficiënt omgaan met biomassa van groot belang. Dit komt niet direct tot uiting in de broeikasgasbalans omdat biomassa verbranding als CO2-neutraal wordt gezien. Het is belangrijk te berekenen hoeveelheid eindproducten uit de inputstromen (primaire energie-inhoud) geproduceerd worden en zo hoog mogelijke efficiëntie te halen.

  Een goede kennis van de energie- en massabalans in het volledige systeem is hiervoor een basis. Het gaat hierbij over de volledige keten (levenscyclus), van aanmaak van de grondstof (als het geen afval- of reststroom is), over transport, conversie, distributie tot eindgebruik. Voor nieuwe, innovatieve systemen is het niet altijd makkelijk om goede en complete data te vinden.
   
 • Andere ecologische impacten, zoals luchtemissies (incl. geur), effect op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik zijn ook aspecten die dienen meegenomen te worden voor de duurzaamheid van het ECP systeem. Vaak worden deze al voorgeschreven in de reglementering (bv milieuvergunning). 
   
 • Duurzaamheid omvat naast ecologische, ook economische en sociale aspecten.
  • Economische ontwikkeling is één van de belangrijkste redenen om een bepaalde initiatief / biomassatoepassing op te starten. Vandaar dat economische haalbaarheid de meest evidente pijler is van de 3 pijlers van duurzaamheid.
  • sociale aspecten gaan over duurzame lokale ontwikkeling (bv jobcreatie, eventueel in de sociale economie), maar ook maatschappelijke aanvaarding.