e. Technische keuzes

Zie ook thema's processensynergieeconomie

 1. Lokale omstandigheden zijn bepalend voor de technische keuzes in een ECP.
  Lokale externe factoren hangen enerzijds samen met politiek-maatschappelijke randvoorwaarden en regionale inbedding. Anderzijds zijn fysieke uitwisselingsmogelijkheden (van warmte, biomassa, reststromen) van groot belang. Het linken aan een infrastructuur (elektriciteit, warmtenet, aardgasnet) geeft een zekere flexibiliteit in afzetmogelijkheden waardoor het makkelijker is om te bufferen tussen vraag en aanbod.
   
 2. Blueprint benadering vs stapsgewijze uitbouw van een ECP concept
  Bij een ‘blueprint’ benadering wordt het concept eerst geheel op papier (theoretisch) uitgewerkt met sterke onderlinge interacties en optimale synergieën. De realisatie vraagt dan gelijktijdige ontwikkeling van meerdere processen, vaak door verschillende partijen.Synergie tussen processen (o.a. door gebruik te maken van gezamenlijke faciliteiten en infrastructuur en het onderling uitwisselen van reststromen) kan belangrijke economische voordelen opleveren. De keerzijde wordt gevormd door grotere risico’s door onderlinge afhankelijkheid.
  In de praktijk wordt vaker vertrokken vanuit bestaande faciliteiten en installaties, die kunnen uitgebreid, omgebouwd of geoptimaliseerd worden met nieuwe technologieën en verwerkingsmogelijkheden (mogelijk stapsgewijs). Hierbij kunnen niet altijd de meest optimale mogelijkheden benut worden, maar is het wel makkelijker om effectief zaken te realiseren.
  Rekening houdend met technologische evoluties en beperkingen opgelegd door de huidige wetgevende omkadering, zijn de ‘optimale’ oplossingen binnen de huidige randcondities mogelijk niet de finaliteit. Er moeten in een opzet verschillende opties opengehouden worden zodat er nog enige flexibiliteit is om in te spelen op wijzigende randcondities. Installaties die in 2015 gebouwd worden, kunnen allicht nog in werking zijn in 2030. De uitbouw naar een meer optimale situatie kan dan ook in stappen voorzien worden.
   
 3. Onzeker investeringsklimaat
  Partijen vinden het ook moeilijk om te investeren in nieuwe of minder bewezen technologieën, gezien de onzekerheid en ook problemen om financiering te vinden. Deskundige ondersteuning van externe, onafhankelijke partijen is nodig om hierin transparatie te verkrijgen.
   
 4. Vergisting als centrale conversietechniek
  Gezien de aard van de biomassastromen die bij de verschillende ECP cases ter beschikking zijn - eerder de nattere biomassastromen - blijkt dat de technieken die natte biomassa kunnen omzetten in energie of energiedragers vaak als basisconversietechniek gekozen zijn. Anaerobe vergisting komt meestal terug als basisconversie. De vraag stelt zich dan telkens wat er lokaal best met het geproduceerde biogas gedaan wordt.
   
 5. Clustering is vooral nuttig voor benutting van laagwaardige (volumineuze) reststromen en vooral voor restwarmte. Voor benutting van hoogwaardige stromen hebben eventuele transportkosten een relatief kleine invloed.
   
 6. Onzekere economische parameters
  Investeringsparameters, operationele kosten en operationele opbrengsten zijn vaak onzeker. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van marktwerking of een gebrek aan voldoende informatie. Voornamelijk voor meer innovatieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld de upgrading van biogas tot biomethaan, is de beschikbare hoeveelheid informatie vaak beperkt. Om na te gaan wat de relatieve invloed van deze onzekerheid is, is het belangrijk om sensitiviteits- en scenarioanalyses uit te voeren.