9.2 Maatschappelijke acceptatie

Er zijn diverse internationale publicaties over de maatschappelijke acceptatie van biomassacentrales (1) (2) (3) (4).  Een ECP is niet precies hetzelfde als een biomassacentrale, maar voor wat betreft de maatschappelijke acceptatie kan wel van deze projecten worden geleerd. Recent onderzoek in Nederland naar de betrokkenheid van burgers bij biomassaprojecten (5) ondersteunt het beeld wat uit de artikelen naar voren komt. Samengevat levert dit het volgende beeld ten aanzien van de kennis en houding van burgers ten opzichte van biomassacentrales.

Uit de tabel blijkt dat burgers nog relatief onbekend zijn met bio-energie en daardoor hun mening over deze projecten nog niet vaststaat. Gerichte communicatie kan deze kennislacunes opvullen, wat een kans biedt. De kennisbehoefte richt zich op de directe impact op de woonomgeving (hinder), en daarnaast op het rendement van deze technologieën. Het ontbreken van kennis heeft ook een belangrijk nadeel. Bekend is dat bij nieuwe technologie, mensen door onzekerheid risico’s hoger zullen inschatten dan (wetenschappelijk) juist is. Dit betekent een extra communicatie inspanning.

Uit de literatuur komt een uiteenlopend beeld naar voren wat betreft de houding van burgers ten aanzien van biomassacentrales. Samengevat kan worden gesteld dat de grondhouding neutraal is, maar dat deze vooral wordt bepaald door de waargenomen voor- en nadelen van de biomassacentrale. Onderzoek op Europees niveau (6) geeft echter ook aan dat de houding ten opzichte van biomassa negatiever is dan de houding ten opzichte van andere duurzame energie, zoals wind- of zonne-energie.

De houding is sterk afhankelijk van de locatiekeuze van de installatie, de omvang van de installatie en de afstand tot woonfuncties. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de waargenomen voor- en nadelen van een biomassacentrale voor een burger.

Uit deze tabel blijkt dat op lokaal niveau vooral nadelen worden waargenomen, en minder voordelen. Daarnaast wegen de nadelen veelal zwaarder dan de voordelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de nadelen voor een groot deel worden bepaald door locatie specifieke omstandigheden.

Referenties:

  1. Local acceptance of renewable energy— A case study from southeast Germany. Fabian David Musall, Onno Kuik. Energy Policy, 2011, Vol. 39.
  2. Conflict over biomass energy development in the United Kingdom: some observations and lessons from England and Wales. Upreti, Bishnu Raj. Energy Policy, 2004, Vol. 32.
  3. Local public opinion of a proposed 21.5 MW(e) biomass gasifier in Devon: Questionnaire survey results. P. Upham, S. Shackley. Biomass and Bioenergy, 2007, Vol. 31.
  4. NCRC. Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies: Meta-analysis of recent European projects. European Union, Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme, 2007.
  5. The SmartAgent Company, J. Groenendijk, M. Haufe, J. de Jonge, G.P. Schieven. Onderzoek naar betrokkenheid van burgers bij Bio-energie: Not In My Backyard? Agentschap NL, 2011.
  6. European Commission, Directorate General Communication. Special Eurobarometer 262 / Wave 65.3 – TNS Opinion & Social. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf : European Commission; Directorate General for Research, 2007.