Duurzaamheidsscreening

Om eerste indicatie te krijgen van mogelijke knelpunten en succesfactoren m.b.t. de duurzaamheid van het project kunnen, voorafgaand aan een diepgaande en vaak complexe duurzaamheidsevaluatie, een aantal vragen in overweging worden genomen. Onderstaande vragenlijst kan hierbij als leidraad worden gehanteerd: hoe meer aspecten positief kunnen aangevinkt worden hoe beter het project zal scoren.

Ecologische aspecten:

 • Worden er door de opzet van luchtemissies vermeden? m.n. CO2(eq.)-emissies, maar ook andere emissies zoals SO2, geluid en geur (mest/stortplaatsen); wordt enkel voldaan aan milieuwetgeving of wordt er minder uitgestoten dan emissiegrenswaarden?
 • Zijn er verbeteringen naar water en/of bodemkwaliteit? o.a. verbeterde kwaliteit van het afvalwater of bodemverontreiniging;
 • Wat is het effect op de natuurlijke rijkdommen? vb. is er een verbetering door herbebossing of herwaardering van braakliggende terreinen?
 • Wat is het effect naar het afvalstoffenbeheer? bijdrage in gebruik, vermijden, beperken van afval; het gebruik van afval houdt immers minder duurzaamheidrisico’s in t.o.v. het gebruik van geteelde en/of geïmporteerde biomassa (bv. relatie tot biodiversiteit, sociale aspecten en competitie voedsel versus brandstof).
 • Heeft het een effect op de vergroening van energieproductie? m.n. vermijden van gebruik fossiele grondstoffen.

Economische aspecten:

 • Worden er nieuwe jobs gecreëerd op korte (opbouw installatie) en lange termijn (uitbating installatie)?
 • Worden lokale grondstoffen gebruikt?
 • Worden er kosten vermeden o.a. door aankoop/gebruik lokale grondstoffen/hulpbronnen, verhoogde efficiëntie,..?
 • Draagt het bij tot de energiezekerheid/onafhankelijkheid van de regio/land?
 • Draagt het bij tot technologieontwikkeling of –verbetering, o.a. door introductie nieuwe technologie in de regio/sector?

Sociale aspecten:

 • Worden lokale stakeholders betrokken bij de opzet van het project?
 • Heeft het project effect op de lokale ontwikkeling; jobs, technologietransfer (zie boven),..?