11.2 Duurzame bedrijventerreinen

Al snel na de introductie van bio-energie werd het bredere belang van biomassa voor regionale gebiedsinrichting en de regionale economie ingezien. Zo groeide rond de eeuwwisseling het besef dat op de basis van duurzame energievoorziening de bedrijventerreinen duurzaam zouden kunnen worden ingericht.

Sinds een jaar of tien jaar wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen op gemeentegronden. Maar ‘een duurzaam bedrijfsterrein’ blijkt een weerbarstig begrip, voor velerlei uitleg vatbaar. Kenmerkend is wel de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden, gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik in een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving. In deze omschrijving zijn de 3 P’s van Duurzame Ontwikkeling verwoord: er dient een evenwicht te zijn tussen sociaal- maatschappelijke aspecten (People), bescherming van het milieu (Planet) en economische ontwikkeling (Profit). Meer achtergrond vindt u hier.

De rol van en het belang voor een ECP concept bij het ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein is het kunnen voorzien in duurzame energie, met maximaal efficiënte benutting van biomassa daarvoor en met gebruikmaking van met name ook regionale biomassa stromen. De koppeling aan een warmtenet maakt het ook mogelijk de restwarmte uit een ECP technisch eenvoudig in te zetten. Anderzijds als het totaal van de ECP processen warmtevraag oplevert kan die ook ‘duurzaam’ geleverd worden. Schommelingen in vraag en aanbod van warmte vanuit een ECP kunnen ook in een warmtenet waar genoeg deelnemers zijn, eenvoudig worden opgevangen. Omdat in grotere industrieterreinen met zwaardere industrie vaak een groot overschot aan warmte is, kan ook makkelijker in een grote vraag, zoals een kassengebied of groot kantoren complex of woonwijk, worden voorzien. Een ECP als stand-alone op basis van regionale reststromen zal veelal maar in een beperkte warmtevraag kunnen voorzien. Het opnemen van een ECP in een bedrijventerrein, met mede het doel daaraan een duurzaamheidsimpuls te geven, is een expliciete mogelijkheid bij de cases Moerdijk en Lommel.