2.4 Beschikbaarheid

Om een installatie van enige omvang te kunnen opereren en de investeringen daarvoor voor voldoende lange termijn te kunnen rechtvaardigen, is zekerheid nodig over de omvang en de duur van levering van die specifieke biomassa. Voor een ECP, met meerdere biomassastromen en verplichtingen voor levering van de eindproducten, geldt dat nog meer. De specifieke aspecten waar een (nieuw) project tegenaan kan lopen zijn:

  • er zijn veel aanbieders van vaak relatief kleine (jaarlijkse) hoeveelheden;
  • er zijn veel verschillende contractvormen, afhankelijk van de soort biomassa en de juridische status van de aanbieder, zoals een (semi)overheid met aanbestedingsregels;
  • het aanbod, naar omvang en ook samenstelling, is variabel, gedurende de seizoenen maar ook gedurende de jaren;
  • de aanbieder wil soms relatief korte contracttermijnen omdat men snel wil kunnen profiteren van toenemende waarde van de biomassa en/of daling van kosten;
  • bestaande verwerkers proberen hun installaties optimaal te benutten en bieden in dat kader extra gunstige contracten.

Verder spelen mee onzekerheden ten aanzien van subsidieregelingen voor duurzame energieproductie en stimuleringssubsidies in andere landen voor de productie en export van biofuels.