2.1 Indeling

Wat wordt verstaan onder lokale biomassastromen?

Voor bruikbare biomassastromen voor een ECP is gekeken naar de bronnen en stromen zoals weergegeven in onderstaande tabel. De indeling is zo gemaakt op basis van specifieke karakteristieken die invloed hebben op beschikbaarheid en inzamelingsmogelijkheden en verwerking en toepassingsmogelijkheden. Niet in elke ECP deelstudie is deze lijst overigens zo compleet gebruikt maar steeds aangepast aan de regionale situatie.

Toelichtingen:

  • Heel expliciet hebben we bij 13 en 14 alleen gewasresten opgenomen. Het is praktijk om bij covergisting van mest ook landbouwgewassen als geheel mee te vergisten (graan, mais) om de opbrengst te vergroten. De discussie over de macro-economische zinvolheid en duurzaamheid daarvan is echter heftig. In het kader van de ECP’s zijn daarom uitsluitend de reststromen in beschouwing genomen.
  • In de indeling in de tabel is ook sterk rekening gehouden met wat er regionaal aan bruikbare stromen kan worden verwacht en dus aan regionale ECP’s zal worden aangeboden. Andere modellen, zoals NTA 8003 (internationale biomassa stromen), hanteren iets andere indelingen en/of zijn veel uitgebreider. Een verdere uitwerking en uitsplitsing van mogelijke biomassastromen bleek in het kader van het ECP-project niet zo praktisch omdat er geen extra zinvolle informatie mee zou worden gegenereerd.