Samenstelling biomassa

Bij het vaststellen van de samenstelling en de algemene karakteristieken (vochtgehalte, deeltjesgrootte, chemische samenstelling, verbrandingswaarde, …) van de verschillende stromen, is gebruik gemaakt van de bestaande algemene databases die daarover informatie bieden:

Alleen voor speciale stromen, vooral biomassa dat als bedrijfsreststroom vrijkomt, kan het nodig zijn die samenstelling en karakteristieken apart op te vragen, omdat ze waarschijnlijk niet in algemene databases zullen voorkomen.

Eventuele verontreinigende bestanddelen, zoals zand van de locatie waar de biomassa vandaan komt of resten van een eerdere bewerking, zijn bij een inventarisatie op regionale schaal niet in beschouwing te nemen. Daar zal bij beoordeling van de eventuele praktische bruikbaarheid van een bepaalde stroom uiteraard wel naar gekeken moeten worden.
Mogelijke chemische verontreiniging is een aspect waar bij een inventarisatie rekening moet worden gehouden, zeker in gebieden waar dergelijke verontreiniging waarschijnlijk is. Verwerking en verwaarding ervan vraagt veelal extra voorzieningen en vergunningen en kan ook het duurzaamheidsaspect qua beeldvorming negatief beïnvloeden. Een speciale situatie treedt op als het opnemen van bodemverontreiniging juist het doel is van de teelt van de biomassa (fytoremediatie) zoals in één van de ECP deelstudies (Belgisch Limburg) is overwogen.

Een andere manier om naar de samenstelling van een beschikbare biomassastroom te kijken, is op basis van aanwezige bestanddelen, zoals vezels, eiwitten, specifieke farmaceutisch interessante verbindingen etc. Bij de start van de ECP studies is de nadruk gelegd op de productie van energie en energiedragers. Reden daarvan was om voor de ‘proof of principle’ van het ECP idee tot businessplannen te komen die direct uitvoerbaar zouden zijn. Het winnen van hoogwaardige componenten uit reststromen staat nog in de kinderschoenen, op enkele uitzonderingen na. Door de snelle ontwikkelingen in ‘biobased economy’ is het toch verstandig de mogelijkheden van het winnen van hoogwaardige componenten mee te bekijken. Niet direct voor korte-termijn implementatie, maar eerder om als toekomstige optie voor een ECP in beeld te hebben; het bieden van een ‘wenkend perspectief’.

Meer informatie rond de winning van hoogwaardige componenten uit biomassa kan u vinden op volgende sites: