Moerdijk

 

Voor het Energie Conversie Park (ECP) in Moerdijk is bij aanvang van het project gericht gekeken naar een aantal aspecten dat van belang is voor de realisatie van een kansrijk  concept. Dit betreft de criteria en uitgangspunten voor het ECP, de lokale situatie en het vastleggen van een ankerpunt of locatie. Op basis van deze aspecten wordt het ECP nader uitgewerkt.

 

Criteria voor ECP Moerdijk
Door middel van enkele brainstormsessies en overleg met een klankbordgroep zijn de belangrijkste criteria opgesteld voor ECP Moerdijk. Deze criteria zijn:

 • benutting van meerdere, lokaal beschikbare,laagwaardige biomassastromen;
 • minimaal drie verschillende conversietechnieken;
 • voldoende vernieuwend ten opzichte van de ‘State of the Art’;
 • concepten dienen een ‘proof-of-principle’ te kunnen bieden;
 • zoveel mogelijk aansluiten bij de reële lokale situatie in Moerdijk, waarbij activiteiten zo weinig mogelijk concurreren maar wel een meerwaarde bieden voor bestaande activiteiten van gevestigde bedrijven.

Foto: Kristian CoppoolseInbrengen van lokale situatie
Voor de omgeving van Moerdijk is gekeken naar de beschikbaarheid van biomassa, bestaande bedrijfsactiviteiten en de omliggende energievraag.

Moerdijk wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan industrie, veel bestaande bedrijven die actief zijn met biomassa conversie (vergisting, compostering), een gunstige logistieke situatie (o.a. haven) en een landelijk omgeving met weinig aanbod van 'stedelijke’ biomassa als GFT. Verder is er weinig vraag naar ‘stedelijke’ energie als warmte, met name omdat er in Moerdijk een warmtesurplus is. Op basis van de analyse van de lokale situatie is besloten om de volgende omgevingsfactoren mee te nemen in de uitwerking van ECP Moerdijk: in Moerdijk is het aanbod van warmte groter dan de vraag. Dit komt onder andere doordat AVI Moerdijk een surplus aan warmte zal hebben in de toekomst:

 • invoeding van groen gas in het aardgasnet in Moerdijk is technisch niet eenvoudig omdat de beschikbare capaciteit reeds ingenomen wordt door de vergister van Suiker Unie;
 • in de omgeving van Moerdijk is biogas beschikbaar vanuit de stortgas-onttrekkingsinstallatie in Zevenbergen (enkele kilometers van Moerdijk);
 • er is in Moerdijk met name behoefte aan ‘biobased’ oplossingen die hoogwaardigeproducten uit biomassa opleveren. Producten zijn daarnaast bij voorkeur goed te transporteren.

Vastleggen ankerpunt of locatie
Tijdens de projectuitvoering zijn verschillende acties ondernomen met als doel een geïnteresseerde partij te vinden die als ankerpunt wil fungeren voor ECP Moerdijk. Om diverse redenen heeft dit nog niet direct geleid tot een ankerpunt of locatie. Daarom is besloten het ECP zonder direct ankerpunt te ontwikkelen, maar wel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale situatie.

Uitwerking ECP
ECP Moerdijk is opgebouwd uit de volgende drie ‘sleutel’ conversietechnologieën:

 • grasraffinage
 • pyrolyse
 • vergisting.

Daarnaast is in het concept biodieselproductie uit afvalvet opgenomen. In dit concept is een belangrijke rol voor pyrolyse en voor vergisting weggelegd. Het digestaat afkomstig van de vergisting wordt - gebruik makend van het warmteoverschot in Moerdijk - ingedroogd, waarna het gepyrolyseerd wordt. Pyrolyse wordt in dit verband ook benut als scheidingstechnologie om alle organische stof af te scheiden van de assen (mineralen). Uit de assen wordt vervolgens fosfaat teruggewonnen. Vergisting is nodig in dit concept om de residuen van onder andere de grasraffinage verder te verwerken. Verder sluit de productie van biogas aan bij de al bestaande beschikbaarheid van stortgas in Zevenbergen. Het biogas wordt opgewerkt tot LBM (vloeibaar bio-methaan). LBM is een hoogwaardige transportbrandstof die zowel in ‘zwaar wegvervoer’ (vrachtwagens, bussen) als in de binnenvaart kan worden toegepast.

 

Een samenvatting en uitgebreide beschrijving van het verloop van het ECP Moerdijk kan U in onderstaande rapporten terug vinden:

Voor meer informatie of indien u als ondernemer geïnteresseerd bent in het mede ontwikkelen van dit concept, neemt u dan gerust contact op.

Contactgegevens:

Nathalie Márquez Luzardo (Avans Hogeschool)
nm.lastnames@avans.nl
tel. +31.76.5238623

Jan Venselaar (Avans Hogeschool)
j.lastname@avans.nl
tel. +31.13.5958190