Breda

Het project Energie Conversie Park (ECP) Breda is opgezet met als idee om verschillende lokale biomassastromen binnen de invloedsfeer van de gemeente Breda in te zetten voor stadsverwarming en voor de productie van hoogwaardige transportbrandstoffen (vloeibaar biogas). Er zijn verschillende ECP concepten opgesteld en besproken met een klankbordgroep bestaande uit bedrijven en instellingen met belangen of interesse in biomassaverwerking in de regio Breda.
In de praktijk bleek het lastig om in een initieel stadium partijen te vinden die zich wilde committeren aan één van de ECP concepten. Om die reden is ervoor gekozen om ECP Breda te ontwikkelen in samenspraak met de gemeente Breda. Zo blijft de richting en focus van het ECP behouden. Externe partijen die in het plan willen participeren blijven welkom.

Beschikbaarheid biomassa
Op basis van een enquête en literatuurstudie is het technisch potentieel aan biomassa in kaart gebracht voor West Brabant. Uit de resultaten blijkt dat de beschikbare energie voornamelijk kan komen uit mest. Omdat A- en B-hout en natuurgras reeds worden ingezet in ECP Moerdijk, is naast mest gekozen voor GFT en knip- en snoeihout.

Verduurzamen stadsverwarmingsnet
De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal te zijn. Eén van de doelstellingen in dit kader is de verduurzaming van de bestaande stadsverwarmingsnet. Een centrale doelstelling van ECP Breda is daarom het leveren van warmte aan de stadsverwarming in Breda.

Biobased Economy
In de regio West Brabant zijn verschillende initiatieven in het kader van de Biobased Economy gestart. Ten aanzien van het ECP project is er vanuit het bedrijfsleven belangstelling getoond voor het realiseren van opwekkings- en afnamecapaciteit van vloeibaar biogas (LBM Liquid BioMethane). LBM kan ingezet worden als hoogwaardige transportbrandstof voor zwaar wegvervoer (vrachtwagens, bussen) en binnenvaartschepen.

Uitwerking ECP Breda
Het ECP Breda zal worden gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • benutting van meerdere, lokaal beschikbare laagwaardige biomassastromen waaronder GFT, mest en knip- en snoeihout;
  • minimaal drie verschillende conversietechnologieën;
  • voldoende vernieuwend ten opzichte van de ‘State of the Art’;
  • levering van warmte aan warmtegebruikers in Breda (al dan niet via het bestaande warmtenet).

ECP Breda is opgebouwd uit de volgende drie (conversie) technologieën:

  • vergisting;
  • verbranding;
  • opwerken biogas tot LBM.

Vernieuwend aan het ECP concept is dat diverse laagwaardige biomassastromen in één vergister worden verwerkt. Op basis van een eerste uitwerking is geconcludeerd dat vaste stof vergisting meer kansrijk is dan tunnelpercolaatvergisting. Een belangrijke voorbewerkingsstap in het ECP is de scheiding van mest in een dikke en een dunne fractie. Kenmerkend is dat de organische stof en fosfaat zich ophopen in de dikke fractie. Deze fractie wordt in combinatie met GFT vergist. Stikstof blijft in grote mate aanwezig in de dunne fractie. Het ECP heeft warmte nodig voor opwarming van het vergistingsproces, en (wellicht) ten behoeve van de productie van LBM. In plaats van biogas (LBM is een hoogwaardigere toepassing) wordt knip- en snoeihout ingezet voor warmteopwekking. Surplus warmte kan worden afgezet binnen Breda. Het ECP zal op een industrieterrein aan de rand van de stad Breda worden geplaatst. In de komende maanden wordt ECP Breda verder uitgewerkt in een basisontwerp.

Een samenvatting en uitgebreide beschrijving van het verloop van het ECP Breda kan U in onderstaande rapporten terug vinden:

Overhandiging van het rapport aan wethouder Akinci van de gemeente Breda op 26 maart 2013

 

Voor meer informatie of indien u als ondernemer geïnteresseerd bent in het mee ontwikkelen van dit concept, neemt u dan gerust contact op.

Contactgegevens:

Nathalie Márquez Luzardo (Avans Hogeschool)
nm.lastnames@avans.nl
tel. +31.76.5238623

Jan Venselaar (Avans Hogeschool)
j.lastname@avans.nl
tel. +31.13.5958190